Aktuelle områder

Ønskede naturtyper

Det viktigste for at myndighetene skal starte en verneprosess er at det området som skal vernes inneholder verneverdige miljøverdier.  Den viktigste verdien det først sjekkes for er om det eksisterer noen sjeldne naturtyper på eiendommen. Dette kan skogeier gjøre selv i enten kilden eller gårdskart.

Følgende naturtyper er svært interessante:

  • Bekkekløfter

  • Kystfuruskog

  • Rik edellauvskog

  • Gammel furuskog

  • Olivin furuskog

  • Sumpskog

  • Or/heggeskoger

Er noe uklart kan ALLSKOG kontaktes.

Svartsone-hyllekjuke.JPG

Svartsonekjuke er en rødlistet soppart.

 

Andre naturverdier

Viktige naturverdier foruten viktige naturtyper kan være høy konsentrasjon av nøkkelbiotoper, arter som er truet i Rødlisten over truede arter. Det samme er prioriterte arter og truede naturtyper etter Rødlisten over truede naturtyper. 

Områdets avgrensning

Skogen som skal fremstilles for vern må nesten uten unntak være gammel skog, det vil si skog i hogstklasse 5. Er det høy bonitet så må det totale arealet på det som tilbys til vern være minimum 100 dekar. Det betyr ikke at naturtypen i seg selv må være så stor, men at det totale arealet rundt naturtypen, inkludert naturtypen, må ha et areal på minst 100 da. Er det middels bonitet på skogen er minste areal størrelse 500 dekar, og hvis det er lav bonitet må skogen ha et areal på over 1000 da for det skal være av interesse for vernemyndighetene. Er det spesielle natur- og miljøkvaliteter kan myndighetene likevel se bort fra arealkravet og områder mindre enn 100 da kan bli aktuelle. 

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

olaf2_edited.jpg

Olaf Skurdal Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

_ellen-kristin-moe-190x285_edited_edited_edited.jpg

Ellen Kristin Moe 

Rådgiver frivillig vern

Arealplanlegger

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan