top of page

Aktuelle områder

Ønskede naturtyper

Det viktigste for at myndighetene skal starte en verneprosess er at det området som skal vernes inneholder verneverdige miljøverdier.  Den viktigste verdien det først sjekkes for er om det eksisterer noen sjeldne naturtyper på eiendommen. Dette kan skogeier gjøre selv i enten kilden eller gårdskart.

Følgende naturtyper er svært interessante:

  • Bekkekløfter

  • Kystfuruskog

  • Rik edellauvskog

  • Gammel furuskog

  • Olivin furuskog

  • Sumpskog

  • Or/heggeskoger

  • Kalkskog

  • Kystgranskog

Kontakt oss for mer info. 

Svartsone-hyllekjuke.JPG

Svartsonekjuke er en rødlistet soppart.

 

Andre naturverdier

Viktige naturverdier foruten viktige naturtyper kan være høy konsentrasjon av nøkkelbiotoper, arter som er truet i Rødlisten over truede arter. Det samme er prioriterte arter og truede naturtyper etter Rødlisten over truede naturtyper. 

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page