Historien bak ordningen

På slutten av 90-tallet ble det vernet mye skog, som medførte store konflikter mellom staten og skogeierne. For å løse opp i disse konfliktene ble den nye konseptet frivillig vern innført.

Tradisjonelt vern

Det første skogvernet i Norge kom på siste del av det attende århundre. Dette var i stor grad rettet mot rekreasjon i bynære områder. Her var det snakk om relativt små områder skog. Det var først på 1960-tallet at det ble vernet større mengder skog, da flere nasjonalparker ble etablert. 

 

På 1980-tallet begynte det moderne skogvernet å ta form med nedsettelsen av Barskogutvalget i 1988. Her ble det for første gang vedtatt et prosentmål for vern av barskog. Dette målet ble etterhvert utvidet gjennom flere utredninger, hvor flere typer skog, som edellauvskog, ble inkludert og det prosentvise målet økt. 

 

Det tradisjonelle vernet førte til store konflikter mellom myndigheter og skogeiere. Skogeierne ble i liten grad involvert, og alle parter var svært misfornøyd med systemet. Alle var derimot enige om at det måtte vernes skog.

Frivillig vern

Frivillig vern ordningen ble foreslått av Skogeierforbundet i 2000 som en mulig løsning alle parter kunne være mer fornøyd med. I 2003 ble det startet et pilotprosjekt på frivillig vern, hvor målet var å teste ut om løsningen førte til et lavere konfliktnivå mellom skogeiere og myndigheter. I løpet av noen år ble frivillig vern den foretrukne løsningen for naturvern, og i dag er det kun frivillig vern som brukes for vern av private eiendommer.

Forskjeller på ordningene

Hovedforskjellen på frivillig og tradisjonelt vern  er hvordan selve prosessen er utformet. Det tradisjonelle vernet begynner hos myndighetene, mens det frivillige vernet begynner hos skogeierne selv. Skogeierne er således ikke bare en høringsinstans på linje med miljøvernorganisasjonene, men en av de sentrale beslutningstagerne sammen med myndighetene. 

Kilden til teksten: Skjeggedal et al. (2010) Frivillig vern av skog – evaluering av arbeidsformen. Norsk institutt for by- og regionforskning.

Gratis bistand - kontakt oss

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

Jon Halvar

Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Trøndelag

 

Stig Gorseth

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Iver Trøite

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtakstering

 

Rune Moen

Leder frivillig vern

Forhandlingsansvarlig

Kenneth Svensson

Rådgiver frivillig vern

Jurist

 

Anette Jenssen

KONTAKT OSS

© 2019 Allskog SA

  • Facebook Social Ikon
  • YouTube