Last ned som pdf:

Frivillig vern ble løsningen

Frustrasjon over hogstbegrensninger etter miljøregistreringer i skog ble inngangen til frivillig vern for Bjørner Ørstad på Meisingset i Tingvoll kommune. Ørstad er en av andelseierne i ALLSKOG som har vært gjennom to prosesser med frivillig vern, og som etter dette kun har lovord å si om ordningen.

BJØRNER ØRSTAD HADDE i 2015 bestilt skogbruksplan med miljøregisteringer for å være sertifisert leverandør av tømmer etter Norsk PEFC Skogstandard. Med en skogeiendom på over 3000 dekar, hvorav 1700 produktivt areal, var og er skogbruk en viktig del av næringsvirksomheten til Ørstad. I skogbruksplanen var det avsatt hele 460 dekar produktiv skog for nøkkelbiotoper (naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter, som er sjeldne i landskapet og viktige for bevaring av det biologisk mangfold).

DETTE VAR EN frustrerende oppdagelse for Ørstad. Hele 27 prosent av eiendommens produktive skogareal var med dette vurdert uaktuell for ordinært skogbruk og måtte tas ut av driftsplanen.

Bjørner tror mange skogeiere, gjennom en skogbruksplan-prosess, vil oppdage at skogen de eier er MYE MER VERDT enn de tror.

– JEG VAR HELDIG og kom rimelig raskt i dialog med ALLSKOG og rådgiverne på frivillig vern, da fikk jeg god og betryggende informasjon om ordningen. Jeg ble også gjort kjent med at miljømyndighetene tidligere hadde gjennomført naturtypekartlegginger med funn av svært verneverdig kystfuruskog med innslag av godt ut viklede fuktig gammel lauvskog og edellauvskog i fjordstrøk. Da jeg i tillegg fikk presentert de omfattende funnene av sårbare og truede arter som var gjort i området var det liten tvil om at frivillig vern var riktig, og den eneste måten å sikre økonomisk avkastning av skogen, sier Bjørner Ørstad.

Frivillig vern tar vanligvis to til tre år å gjennomføre. For skogområder med allerede kjente miljøverdier i form av nøkkelbiotoper, svært viktige naturtyper eller mange funn av rødlistearter, vil prosesstiden kunne kortes ned. – Jeg er imponert over hvor raskt prosessen med frivillig vern kom i gang. Etter at jeg sendte min bestilling til ALLSKOG i desember 2015 fikk de allerede i starten av 2016 utarbeidet et formelt tilbud om frivillig vern av skog og oversendte dette til fylkesmannen, som i april godkjente området for videre arbeid. Hele tiden var det en jevn dialog mellom meg og ALLSKOG, og det var virkelig en lettelse da Fylkesmannens beskjed kom, forteller Ørstad.

– FOR MEG BLE dette med frivillig vern en gladhistorie til slutt. Jeg fikk god veiledning fra ALLSKOG gjennom hele prosessen, de var etter det jeg forstår dyktige forhandlere, og den erstatning jeg ble tilbudt toppet mine forventninger. Jeg var derfor aldri i tvil da frivillig vern ble aktuelt på naboeiendommen, og det lå til rette for at en bratt og utilgjengelig del av min eiendom ble tatt med også i denne prosessen. Etter to runder med frivillig vern, vernevedtak og erstatningsutbetaling både før jul i 2017 og i 2018 føler jeg at jeg har fått god avkastning av de skogarealer som har blitt båndlagt hos meg, avslutter Bjørner Ørstad.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan