Erstatning

Grunnlag for erstatning

Når en skogeier framsetter skogen for frivillig vern skal den tapte verdien av skogbruket erstattes skattefritt. Beløpet som erstattes er basert på verdien av alle fremtidige inntekter fra skogbruket, omregnet til kroneverdier i det året erstatning utbetales. Dette er den såkalte nåverdiberegningen av fremtidig skogbruksverdier. Rent teknisk brukes en rente for  å regne tilbake verdien av skogbruksverdiene i fremtiden til i dag. Denne såkalte diskonteringsrenten er fastsatt av høyesterett. 

Det gis ikke erstatning for verdier som stammer fra beite, fiske, eiendoms og jakt, da disse rettighetene som regel beholdes etter en frivillig vern prosess.

Viktige faktorer ved utregning av skogbruksverdier: Tømmerpris, tømmerbonus, sortimentfordeling, treslagsfordeling, alder på skogen, tilvekst, bonitet og kubikkmasse. Det kan også gjøres fradrag for virke som ikke kan selges. 

 

Forhandling og utbetaling av erstatning

Når skogen er taksert og har blitt befart av representanter fra ALLSKOG og myndighetene vil skogeier motta et tilbud om erstatning fra staten. ALLSKOG vil bistå skogeier i å vurdere tilbudet og forhandle på vegne av skogeier. Det gjøres skjønnsmessige vurderinger av tilbudet skogeier har mottatt og en endelig løsning vil bli forhandlet frem. Skogeier har hele tiden frem til tilbudet fra staten signeres mulighet til å trekke seg fra hele vernet. 

Når vernet er vedtatt av kongen i statsråd vil erstatningen bli utbetalt til hjemmelshaver som et engangsbeløp. Det regnes renter på beløpet som skal erstattes fra datoen avtalen om frivillig vern blir signert. Denne erstatningen er unntatt gevinstskatt med hjemmel i skattelovens §9-13, 8. ledd. 

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar

Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

 

Stig Gorseth

Rådgiver frivillig vern

Trøndelag

allskog1.png

Iver Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

allskog5.jpg

 

Rune Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtakstering

allskog4.jpg

Kenneth Svensson

Leder frivillig vern

Forhandlingsansvarlig

Anette bilde.JPG

 

Anette Jenssen

Rådgiver frivillig vern

Jurist

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan